Đào tạo sau đại học


Bộ môn có đào tạo các chuyên ngành Sau Đại học:

- Thạc sĩ: 2 chuyên ngành Hải dương học và Khí tượng - Khí hậu học.

- Tiến sĩ: chuyên ngành Hải dương học.

Số tín chỉ của mỗi chuyền ngành khoảng 45 tín chỉ, trong đó 30 tín chỉ cho các môn học (tự chọn,bắt buộc) có 15 tín chỉ luận văn Thạc sĩ.

Hình: Học viên cao học K20 và K21 bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Hải dương học

Bản tin bộ môn

Tin giáo vụ

Bản tin khoa học